baner

ДЕЦА

 

Од укупног броја деце (1286) највећи број је евидентиран у групацији деце чије су породице корисници НСП и других видва материјалних давања ( укупно 902 деце а у 2013.год.814) што је знак економске кризе у нашој општини као и целој држави. Потом следе деца чији се родитељи споре око начина вршења родитељског права – 121, док је у 2013.години број деце био 95. Број ових предмета је већ уназад пар година у сталном порасту, обзиром да се брачни парови све чешће одлучују на равод брака.

Број деце са проблемима у понашању је евидентирано 78, а у 2013.години их је било 138.. Већи део ове деце је пренет из предходне године и још увек су у истражном поступку . Од новоевидентираних један број њих -21 дете је починиоц прекршајних дела ( прошла су пешачки прелаз на црено светло на семафору, нису имали код себе личну карту, управљали су мотором а да нису имали положем испит за то...). Што се тиче деце која су починила кривично дело у 37 случајева смо доставили суду мишљењ о избору и примени вапитног налога, а у 34 предмета смо доставили извештај о испуњености васпитног налога јавном тужиоцу, односно судији за малолетнике. Током 2014.године изречено је 34 васпитна налога и то за 25 малолетника је изречен налог за укључивање, без накнаде, у рад хуманитарних организација или послове социјалног, локалног или еколошког садржаја, затим следи налог за редовно похађање школе у 4 случаја и у 5 поравњање са оштећеним или извињењем. У једном предмету је изречена према малолетнику заводска васпитна мера. Приметно је да се у последњих пар година смањио број деце која су починила прекршајно или кривично дело, али је повећан број деце која просе на улици.

Деца са сметњама у развоју на евиденцији центра имамо 74 деце, од њих 51 дете је корисник права на туђу негу и помоћ или права на увећану негу и помоћ. Проблеми деце са инвалидитетом су вишеструки и нису надлежност и одговорност само Центра за социјални рад већ и локалне заједнице и државе. Ова деца преко Центра за социјални рад остварују законом предвиђена права, пружа им се материјална подршка, савети како да реше постојеће проблеме и коме да се обрате.

Деца која су жртве насиља је било током 2014.године 18, од тога доминантно било психичко насиље у 9 предмета, затим физичко у 8 и у једном случају је било занемаривање. Центар је у складу са својим овлашћењима децу жртве насиља збринуо са ненасилним родитељем у безбедно окружење ( путем смештаја код сродника или измештањем насилника из стана).За децу код које није могућ повратак у природно окружење, доступна је хранитељска породица која је едукована и додатно обучена за ургетно збрињавање деце.

Број деце са решењем о примени старатељске заштите на евиденцији ЦСР у 2014. години (пренети и нови) премастарости и полу

Узраст

Пол

УКУПНО

М

Ж

0 - 2

1

0

1

3 - 5

1

2

3

6 - 14

11

14

25

15 - 17

15

10

25

УКУПНО

28

26

54

 

Од укупно деце која су под старатељством , њих 54, Центар је непосредни старатељ за њих 6 , за 11 деце старатељ је хранитељ, за 18 деце сродник је хранитељ и за 19 деце старатељ је неко од даљних сродника( стриц, ујак, ујна, брат од стрица...). Од укупно 54 деце под старатељством, 35 случаја деца су под сталним старатељством , а њих 19 је под привременим старатељством. Такође у 2014.години за 4 деце је престало старатељство. Старатељска заштита спада у ред најкомплеснијих поступака у породично- правној заштити деце, а не само њих већ свих корисника.

Током 2014 године 16 родитеља или старатеља су за 24 деце тражили од Центра сагласност да располажу дечијом имовином.

У 16 случајева родитељи су упозорени на недостатке у вршењу родитељског права и изечен им је Корективни налог, а према једном родитељу смо због неиспуњења издатог налога покренули поступак за лишење родитељског права и он је лишен у потпуности, а децу смо изместили код сродника.

Основни облици и мере социјалне и породично правне заштите деце без родитељског старања су : смештај у другу породицу, пре свега сродничку или хранитељску, као и смештај у установу социјалне заштите и усвојење.

Током 2014 .године , број деце која су измештена из својих матичних породица, услед занемаривања или немогућности родитеља да на адекватан начин одговоре на развојне потребе деце, било је 11, двоје деце је смештено у сродничку хранитељску породицу а деветоро деце је смештено у другу хранитељску породицу.

На подручју општине Врбас је развијена мрежа хранитељских породица. Имамо у 24 хранитељске породице у којима је смештено 39 деце , и то у сродничку хранитељску породицу имамо смештено 8 деце и 31 дете смештено у другу хранитељску породицу. Такође имамо и 5 хранитељских породица са потврдом о подобности за бављење хранитељством. Едуковане хранитељске породице деци обезбеђују сигурну, безбедну и подржавајућу средину за несметан живот и развој. Већ 2 године стручни радници Центра са хранитеским породицама, сваког месеца, кроз“ Клуб хранитеља“раде радионице. Важно је напоменути да имамо обрађених и 8 брачних парова који желе да се баве хранитељством али је неопходно да прођу и обуку за бављење хранитеством.

Два дечака из хранитељске породице је током 2014.године завршило редовно школовање и започели су самостални живот.

Током 2014. Године нисмо имали ниједно дете подобно за усвојење те није било ни усвојења, али један брачни пар је добио подобност за усвојење и чекају на дете.

Петоро деце имамо на домском смештају и то два дечака са комбинованим сметњама су смештена у „Колевци“ у Суботици, један дечак је смештен у „Ветернику, један у Дому у Сомбору и један је био такође у Сомбору али је измештен у хранитељску породицу али услед неприлагођенсти и чињена кривичних дела смештен је у Васпитно поправни дом Крушевац .

КОНТАКТ ФОРМУЛАР

  Порука није послата.   Порука је послата.

Делатност Центра за социјални рад

Opština Vrbas - vrbas.net