baner

 
Насиље у породици је понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице.

Насиље у породици појављује се у различитим облицима и укључује физичко насиље, сексуално насиље, психичко насиље и економско насиље.

Физичко насиље укључује батињање, ударање по глави и телу, чупање косе, повреде оштрим и тупим предметима, шутирање, дављење, бацање на зид или под, наношење опекотина, итд.
Сексуално насиље подразумева сваку повреду полне слободе и полног морала, сваки вид деградирања и понижавања на сексуалној основи, »класично« силовање, сваки вид присиљавања на сексуални однос.
Психичко насиље се односи на застрашивање, константно критиковање, потцењивање, емоционалне претње и оптужбе, емоционално уцењивање, стварање конфузије и несигурности код жртве, посесивно понашање, постављање нереалних и неостваривих очекивања у односу на жртву, вербално злостављање, излагање жртве притиску, испољавање злостављачког ауторитета, непоштовање жртве, злоупотреба поверења, неиспуњавање обећања, емотивна резервисаност, минимизирање, порицање и пребацивање кривице за насиље, изолација, узнемиравање и малтретирање.
Економско насиље подразумева насилно одузимање новца и вредних ствари, контролисање зараде и примања, трошење новца искључиво за задовољење сопствених потреба, неиспуњавање обавезе издржавања необезбеђених чланова породице, забрана члану породице да располаже сопственим, односно заједничким приходима, забрана члану породице да се запосли и оствари сопствене приходе, одузимање средстава рада, наметање обавезе сталног подношења детаљних извештаја о трошењу новца и др.

Такође је важно поменути пасивно злостављање, један посебан вид насиља у породици који није лако уочити, а који обично води у физичко насиље. Овај вид насиља врло је суптилан и укључује виктимизацију, двосмислености, запостављање, духовно и интелектуално злостављање.

Насиље у породици има неколико димензија:
1. Модалитет: физичко, психичко, сексуално или/и економско.
2. Учесталост: повремено, хронично
3. Озбиљност: како код психичког тако и код физичког злостављања зависи он степена повреде и потребе за лечењем.
4. Пролазна или трајна повреда: блага, умерена, тешка, итд. Највиши степен је убиство.

Насиље у породици је санкционисано Породичним законом РС и Кривичним законом РС

 

Порoдични закон Републике Србије

Члан 197

Насиље у породици је понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице.

Члан 198

Против члана породице који врши насиље суд може одредити једну или више мера заштите од насиља у породици, којом се привремено забрањује или ограничава одржавање личних односа са другим чламом породице.
Мере заштите од насиља у породици су:
Издавање налога за исељење из породичног стана или куће, без обзира на право својине односно закупа непокретности;
Издавање налога за усељење у породични стан или кућу, без обзира на право својине или закупа непокретности;
Забрана приближавања члану породице на одређеној удаљености;
Забрана приступа у простор око места становања или места рада члана породице;
Забрана даљег узнемиравања члана породице;
Мера заштите од насиља у породици може трајати највише годину дана.

Члан 199

Мера заштите од насиља у породици може се продужити све док не престану разлози због којих је донета.

 

Кривични законик Републике Србије

Члан 194

Ко применом насиља, претњом да ће напасти на живот или тело, дрским или безобразном понашањем угрожава спокојство, телесни интегритет или душевно стање чланова своје породице, казниће се законом од три месеца до три године.
Ако је при извршењу дела из става 1. овог члана коришћено оружије, опасно оруђе или друго средство погодно да тело тешко повреди или здравље тешко наруши, учинилац ће се казнити затвором од шест месеци до пет година.
Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила тешка телесна повреда или нарушавање здравља или су учињена према малолетмом лицу, учинилац ће се казнити затвором од три до пет година.
Ако је услед дела из ст. 1. 2. и 3. овог члана наступила смрт члана породице, учинилац ће се казнити казном затвора од три до пет година.
Ко прекрши мере заштите од насиља у породици које му је суд одредио на основу закона, казниће се затвором од три месеца до три године и новчаном казном.

 

Шта урадити у ситуацијама насиља?

  1. позвати полицију и пријавити насиље на тел. 192
  2. позвати хитну помоћ и пријавити насиље на тел. 194
  3. позвати сроднике, пријатеље, обавестити их о насиљу
  4. обавити лекарски преглед и прикупити лекарску документацију о насталим повредама, уколико је насиље вршено над децом обратите се Дечјем диспанзеру пријавити насиље у Центру за социјални рад Врбас 021/706-524

 

КОНТАКТ ФОРМУЛАР

  Порука није послата.   Порука је послата.

Делатност Центра за социјални рад

Opština Vrbas - vrbas.net