baner

Законом о социјалној заштити, социјална заштита је организована друштвена делатност од јавног интереса, чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву како појединаца, тако и породица, као и спречавање нaстајања и отклањања последица социјалне искључености.

Центар за социјални рад одлучује о остваривању права корисника утврђених овим законом и о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и врши друге послове утврђене законом и прописима донетим на основу закона.

У свом раду ослања се на:

•  Важеће законе: Закон о социјалној заштити, Породични закон, Кривични закон, Закон о малолетним починиоцима кривичних и прекршајних дела и другима правним прописима;

•  Одлуку о проширеним правима социјалне заштите СО Врбас;

•  Стратегију развоја социјалне заштите општине Врбас

•  Стратегију развоја социјалне заштите РС;

•  Сратегију за смањење сиромаштва;

•  Национални план акције за децу;

•  Важећи правилник о организацији, нормативима и стандардима рада ЦСР

  

Центар за социјални рад у складу са Законом:

  1. процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање услуга социјалне заштите;
  2. спороводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу услуга социјалне заштите;
  3. предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима;
  4. води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника

КОНТАКТ ФОРМУЛАР

  Порука није послата.   Порука је послата.

Делатност Центра за социјални рад

Opština Vrbas - vrbas.net